[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซค์โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
ประวัติโรงเรียน  
 

 ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ         

        โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   เป็นโรงเรียนในสังกัดสถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจัดตั้งเป็นแหล่งที่  6 ของประเทศไทย  ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่  65  ไร่  ที่ตั้ง  74 หมู่  10 ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33000  โทรศัพท์ 045-616391 โทรสาร 045-616391  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

        โรงเรียนกีฬา  สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  (กรมพลศึกษาเดิม) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาให้ได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วย การส่งเสริมการกีฬาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานนักกีฬาให้มีขีดความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานานาชาติได้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2532  ให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13  ในปี พ.ศ. 2541 และแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี พ.ศ. 2547

        ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งแรกขึ้น  ในปี  พ.ศ. 2533  ซึ่งเรียกว่า โรงเรียนกีฬาเต็มรูปแบบ  คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ.2536 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึ้นอีก 3 แห่ง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึ้นให้ครบทุกเขตการศึกษา
       
        เดือนพฤศจิกายน  2554  รศ.ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ อธิบดีกรมพลศึกษาในสมัยนั้นได้เดินทางมาจัดประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้นในปีงบประมาณ 2541 ที่วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีะเกษ โดยการสนับสนุนของ นายบุญชง วีสมหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ    (อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น) ได้เสนอจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงนามในประกาศเมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2550
       
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด  ในการดำเนินโครงการระยะแรกนายสิทธิพร หวังดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ) อนุญาตให้ใช้อาคารของวิทยาลัยศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราว                    ได้ปรับปรุงอาคารหอพักของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นหอพักนักเรียนที่เข้าเรียน  ในปีการศึกษา 2541  ใช้สนามและอาคารฝึกกีฬาของวิทยาลัยและอาคารกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เขต 3 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถานที่ฝึกนักเรียน  โดยมีนายนิติพันธ์  สระภักดิ์  เป็นผู้อำนวยโรงเรียนเป็นคนแรก  
       
ปีการศึกษา 2541  กรมพลศึกษา  มอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โดยเปิดการเรียนการสอนและฝึกกีฬา 6 ชนิดกีฬา  ได้แก่
             1. กรีฑา
             2. ยิมนาสติก
             3. ยูโด
             4. ยกน้ำหนัก
             5. มวยสากล
             6. แฮนด์บอล
       
ปีการศึกษา 2542 – 2546 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดการเรียนการสอนกีฬาเพิ่มเติม 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาว่ายน้ำ กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาฟุตบอล กีฬากาบัดดี้  มวยไทย  มวยปล้ำ
 
ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ดังต่อไปนี้

             1. นายศุภกิจ         จันทร์ตรี    ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
             2. นายมานพ         โพธพันธุ์           รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
             3. นายสงคราม      นากา         รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
             4. นายสุดใจ         ดอนเตาเหล็ก     รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกิจการ
             5. นายเจริญ         อนันเอื้อ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร
 
        โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1 – ม.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 – ม.6)  มีชนิดกีฬาที่เปิดสอนทั้งหมด  6  ชนิดกีฬา  ได้แก่

        1. กรีฑา                              
        2. ยูโด         
        3. มวยปล้ำ                           
        4. มวยสากลสมัครเล่น                    
        5. ฟุตบอล
        6. แฮนด์บอล

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

        1. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา ได้พัฒนาความสามารถสูงสุดทางกีฬา
        2. เตรียมและผลิตนักกีฬา ให้มีความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติทัดเทียมนานาอารยประเทศ
        3. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาการกีฬาและนักกีฬาของประเทศ
        4. เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สุขภาพและคุณธรรมของเยาวชน
        5. เป็นศูนย์บริการแก่ชุมชนตามภารกิจของสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
        6. เป็นศูนย์ทำนุบำรุง อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการกีฬา และการละเล่นพื้นเมือง

วิสัยทัศน์
        เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เป็นพลเมืองดี ของสังคมและ พัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พร้อมสู่วิถีประชาคมอาเซียน

ปรัชญา  
       โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาระดับโลกและประชากรที่มีคุณค่า

พันธกิจ
       1. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ
       2. ส่งเสริมการนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
       3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  การจัดการเรียน  การสอนวิชากีฬา  วิชาสามัญ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       5. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
       6. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระบบบริหาร การประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมสู่วิถีประชาคมอาเซียน

ตราประจำโรงเรียน

      ตราประจำโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วยรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ (ช้างสมเศียร)  มีวงกลม  3  ห่วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์องค์  3  ของการศึกษา ด้านบนชื่อสถาบันการพลศึกษาและ แถบชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ด้านล่าง

สีประจำโรงเรียน

มี  3  สี  ได้แก่  เหลือง แสด และดำ

1. สีเหลือง หมายถึง            สีของดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
2. สีแสด    หมายถึง            สีประจำจังหวัดศรีสะเกษ
3. สีดำ       หมายถึง            สีแห่งความกล้าหาญ

ธงประจำโรงเรียน     

มีสี 3 แถบ ได้แก่  เหลือง แสด และดำ  ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียนคติพจน์
กยิราเจ กยิรา เถนํ     “ทำอะไร ทำจริง”

คำขวัญ  
“มุ่งมั่นฝึกกีฬา รักษาวินัย  ตั้งใจเล่าเรียน พากเพียรทำดี”