ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :