ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาสู่ควาามเป็นเลิศฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่ในกลุ่ม :