15 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบสมรรถภาพและความถนัดด้านกีฬา วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาของนักเรียน

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  • ใบรับรอง (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล
  • สำเนาเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในแต่ละชนิดกีฬาและผลงานอื่นๆ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

  • นักเรียนและผู้ปกครองที่มารายงานตัวต้องมีใบรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  • เอกสาร/หลักฐาน การรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
  • ผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสอบสามารถเข้าสนามสอบได้ 1 ท่าน

หมายเหตุ

เพื่อเป็นการป้องกันร่วมกันขอให้ท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ