รายงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กีฬายูโด

12 กันยายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ

วัน เสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
ขออนุญาตรายงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กีฬายูโด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

……..รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ………

ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ดังนี้

๑. เด็กหญิงสุณิสา สุราช
๒. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
๓. เด็กหญิงศิริรัตน์ อาจหาญ
๔. เด็กหญิงพัฒน์นรี ประเสริฐศรี


วัน อาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕
ขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กีฬายูโด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

……..รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ………

ด้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ดังนี้
๑. นางสาวปริชญา สวยสะอาด
๒. นางสาวรุ่งนภา ดวงพุฒ
๓. นางสาวชนาภัทร ไชยชนะ
๔. นางสาวอภิญญา แสนทวีสุข
๕. นางสาวพัชราพร ขันโพธิ์น้อย
๖. นางสาวเปรมวดี จามะรีย์
๗. นางสาวพรชิตา เอี่ยมสีทอง