19 เมษายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

ด้วย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน การกีฬา การศึกษาต่อและอาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ส่งตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม 1 ท่าน
  2. ให้ผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน (COVID – 19) สวมใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมการประชุม
  3. ให้ท่านนำเอกสารหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชัน หมอพร้อม แล้วนำมายื่น ณ จุดคัดกรอง

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ