9 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพ
และทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)