11 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

เลื่อนวันทดสอบสมรรถภาพและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

แก้ไขปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) ตรงกับการทดสอบ O-Net

ทดสอบสมรรถภาพ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565