4 เมษายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ

แจ้งผู้ปกครอง การแก้ไขการต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุติเหตุ

เรียนแจ้งผู้ปกครอง

เรื่อง การแก้ไขการต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุติเหตุ

ด้วย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีการปรับเปลี่ยนกรมธรรม์ใหม่ในราคารายละ 335 บาท ในการนี้ ทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ และขออภัยผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้