ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

สิบเอกเสกสันต์  ชุ่มอภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นายสุนันท์ นุ่นสังข์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นางเนาวรัตน์ สมพร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นายมานพ โพธิ์พันธุ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

นายเจริญ อนันเอื้อ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ