ฝ่ายกิจการ

ฝ่ายกิจการแผนกส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นายเจริญ อนันเอื้อ

รองฝ่ายกิจการ

นายภาคภูมิ โม่งประณีต

หัวหน้าแผนกส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

ครูกีฬาทุกท่าน

ครูสามัญทุกท่านแผนกสภานักเรียน

นางทักษิณา นากา

หัวหน้าแผนกสภานักเรียน

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วยแผนกหอพัก

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

หัวหน้าแผนกหอพัก

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางสาวอรณี นาควงศ์

ผู้ช่วย

นายโสภณ กล้าฉุน

ผู้ช่วยแผนกกิจการพิเศษ

นางวลัยลักษณ์ สุบินดี

หัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นายโสภณ กล้าฉุน

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแผนกพยาบาล

นางสุวรรณสี แสงงาม

หัวหน้าแผนกพยาบาล

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแแผนกป้องกันการตั้งครรภ์และแก้ปัญหายาเสพติด

นางสุวรรณสี แสงงาม

หัวหน้าแแผนกป้องกันการตั้งครรภ์และแก้ปัญหายาเสพติด

นายภาคภูมิ โม่งประณีต

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแผนกส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นางสาวรวิวรรณ จันทร

หัวหน้าแผนกส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *