ฝ่ายบริหาร

งานสารบรรณ

งานแผนและงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี

งานยานพาหนะ

งานพัศดุ

งานบุคคล

งานอาคารสถานที่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานประชาสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสหกรร้านค้าและโรงเรียน