ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรและการสอน

งานทะเบียนและวัดผล

งานห้องสมุด

งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา

งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา