แบบฟอร์มตรวจร่างกายของนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่ผ่านการทดสอบให้ดำเนินการตรวจร่างกายดังเอกสารแนบ และให้นำเอกสารมาส่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ให้แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามกำหนดการดังนี้

 1. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน เวลา 07:00 – 08:00 น.
 2. เริ่มทำการสอบข้อเขียน เวลา 09:00 – 12:00 น.

หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า “สละสิทธิ์”

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามกำหนดการดังนี้

 1. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน เวลา 07:00 – 08:00 น.
 2. เริ่มทำการสอบข้อเขียน เวลา 09:00 – 12:00 น.

หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า “สละสิทธิ์”

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบสมรรถภาพและความถนัดด้านกีฬา วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาของนักเรียน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 • ใบรับรอง (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล
 • สำเนาเกียรติบัตรที่แสดงความสามารถของผู้สมัครในแต่ละชนิดกีฬาและผลงานอื่นๆ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

 • นักเรียนและผู้ปกครองที่มารายงานตัวต้องมีใบรับรองผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
 • เอกสาร/หลักฐาน การรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
 • ผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสอบสามารถเข้าสนามสอบได้ 1 ท่าน

หมายเหตุ

เพื่อเป็นการป้องกันร่วมกันขอให้ท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามประกาศของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นำครู และบุคลากร ทำกิจกรรม “ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง” โดยร่วมกันทาสีฟุตบาทบริเวณหน้าโรงเรียน ให้สวยงาม เตรียมรับ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” 30 มีนาคม-3 เมษายน 2565

เลื่อนวันทดสอบสมรรถภาพและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ

แก้ไขปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) ตรงกับการทดสอบ O-Net

ทดสอบสมรรถภาพ วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพและทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพ
และทักษะด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)