ฝ่ายกิจการ

ฝ่ายกิจการ

นายเจริญ อนันเอื้อ

รองฝ่ายกิจการแผนกส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นายภาคภูมิ โม่งประณีต

หัวหน้าแผนกส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

ครูกีฬาทุกท่าน

ครูสามัญทุกท่านแผนกสภานักเรียน

นางทักษิณา นากา

หัวหน้าแผนกสภานักเรียน

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วยแผนกหอพัก

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

หัวหน้าแผนกหอพัก

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายอภิชาติ มะเส

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางสาวอรณี นาควงศ์

ผู้ช่วย

นายโสภณ กล้าฉุน

ผู้ช่วยแผนกกิจการพิเศษ

นางวลัยลักษณ์ สุบินดี

หัวหน้าแผนกกิจการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นายโสภณ กล้าฉุน

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแผนกพยาบาล

นางสุวรรณสี แสงงาม

หัวหน้าแผนกพยาบาล

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแแผนกป้องกันการตั้งครรภ์และแก้ปัญหายาเสพติด

นางสุวรรณสี แสงงาม

หัวหน้าแแผนกป้องกันการตั้งครรภ์และแก้ปัญหายาเสพติด

นายภาคภูมิ โม่งประณีต

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

ผู้ช่วย

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วยแผนกส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นางสาวรวิวรรณ จันทร

หัวหน้าแผนกส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง

ผู้ช่วย

นายภูวนารถ ศรีไชย

ผู้ช่วย

นางสาวณัฐริกา เวียงสิมา

ผู้ช่วย

นางอรพรรณ ทรงจอหอ

ผู้ช่วย

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย

นายนราธร น้อมระวี

ผู้ช่วย

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นางเนาวรัตน์ สมพร

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกหลักสูตรและการสอน

นางทักษิณา นากา

หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการสอน

นายณัฐพงค์ โพธิ์มินทร์

ผู้ช่วย

นางสาวศิริภัสสร เลิศศรี

ผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์

ผู้ช่วยแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาววิภาภรณ์ บุญอ่อน

ผู้ช่วย

นางสาวปริยากร พรมชาติ

ผู้ช่วย

นายวายุพงษ์ บุญทม

ผู้ช่วยแผนกห้องสมุด

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

หัวหน้าแผนกห้องสมุด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นายปันวิทย์ แสงขาวอาทิอร

ผู้ช่วย

นางสาวเกษมณี ประทุมวงศ์

ผู้ช่วยแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

หัวหน้าแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวบุญเนตร นาคูณ

ผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์

ผู้ช่วยแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นายณัฐพงค์ โพธิ์มินทร์

หัวหน้าแผนกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาววิภาภรณ์ บุญอ่อน

ผู้ช่วย

นางสาวเกษมณี ประทุมวงศ์

ผู้ช่วยแผนกผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย

นางสาวศิริภัสสร เลิศศรี

หัวหน้าแผนกผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย

นายอุกฤษฏ์ บัวพันธ์

ผู้ช่วย

นายปันวิทย์ แสงขาวอาทิอร

ผู้ช่วยแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวบุญเนตร นาคูณ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นายอุกฤษฏ์ บัวพันธ์

ผู้ช่วย

นายวายุพงษ์ บุญทม

ผู้ช่วย

นางสาวปริยากร พรมชาติ

ผู้ช่วย

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสุนันท์ นุ่นสังข์

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารแผนกสารบรรณ

นางบุปผา ศรีเกษ

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

นางสาวปิยะพร สีเสน

ผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวรีย์ มะลิยา

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วยแผนกแผนและงบประมาณ

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนก

นางสาวผุสดี จันทูล

ผู้ช่วย

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

ผู้ช่วย

นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง​

ผู้ช่วย

นางสาวแอมมิตา กันทะสอน

ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี

นางสาวผุสดี จันทูล ​

หัวหน้าแผนก

นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง​

ผู้ช่วย

นางสาวแอมมิตา กันทะสอน

ผู้ช่วยแผนกพัสดุและยานพาหนะ

นายสุนันท์ นุ่นสังข์

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

นางสาวอุสา พลบุญ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวธัญภัทร วรเพ็ญศิริวัฒน์

ผู้ช่วย

นายฉลอง สร้อยสีหา

ผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา สุทธิวงษ์

ผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วย

นายพันธ์ศักดิ์ สมพร

ผู้ช่วยแผนกบุคคล

นางบุปผา ศรีเกษ

หัวหน้าแผนก

นางสาวฉัตรวรีย์ มะลิยา

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วยแผนกอาคารสถานที่

นายฉลอง สร้อยสีหา

หัวหน้าแผนก

นายเสกสรร จันทร์พุ่ม

ผู้ช่วย

นายพันธ์ศักดิ์ สมพร

ผู้ช่วย

นางวราวรรณ ดวงจันทร์

ผู้ช่วย

นางอำพันธ์ ชูวงศ์

ผู้ช่วย

นางศิริพร อัฐทอง

ผู้ช่วย

นางเตีย บัวยิ้ม

ผู้ช่วย

นายพิชิต อรบุตร

ผู้ช่วย

นายทินกร บัวยิ้ม

ผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ พวงพลอย

ผู้ช่วย

นางสาวบัวเพียร ศรีโสดา

ผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ เรืองกฤษณ์

ผู้ช่วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนก

นายฉลอง สร้อยสีหา

ผู้ช่วย

นายฐานันดร นาคดี

ผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ พันธ์งาม

ผู้ช่วยแผนกประชาสัมพันธ์

นายฐานันดร นาคดี

หัวหน้าแผนก

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วย

นางสาวปิยะพร สีเสน

ผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ พันธ์งาม

ผู้ช่วย

รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์เทจ จ.ชลบุรี

รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์เทจ จ.ชลบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุนันท์ นุ่นสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค เเละมอบเงิน จำนวน 6,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุนันท์ นุ่นสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค เเละมอบเงิน จำนวน 6,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษร่วมฉลองชัย การแข่งขันกีฬา พละศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมฉลองชัย การแข่งขันกีฬา พละศึกษาเกม ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (thai national flag day)

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (thai national flag day)
กำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณโดมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการแข่งขันกีฬาสี ภายใน


งานนันทนาการฯฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 11 มิ ย. 65

sskss