โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำการสอบ ปลายภาค ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**หมายเหตุ**กรณีที่ผู้ค้ำไม่ใช่ผู้ปกครองโดยชอบธรรมให้มีหนังสือมอบอำนาจตามที่โรงเรียนประกาศ

“โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

วันศุกที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.-12.00 น. สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และนายภาคภูมิ โม่งประณีต หัวหน้าแผนกส่งเสริมบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วม "โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์"

มอบทุนการศึกษาไลออนส์ให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายมานพ โพธิ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายพัฒนากีฬา รับมอบพัดลม จำนวน ๑ เครื่อง จากสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน ฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๕ ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

20230222193431

ใบตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย

แจ้งการเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางทักษะกีฬา
กำหนดการรายงานตัว
๑. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๒. เริ่มทำการทดสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า”สละสิทธิ์”

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ส่งเอกสารไม่ครบสามารถส่งเอกสารเพิ่มเดิม
ใน 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โต๊ะรายงานตัว

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ.docx

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อ