ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**หมายเหตุ**กรณีที่ผู้ค้ำไม่ใช่ผู้ปกครองโดยชอบธรรมให้มีหนังสือมอบอำนาจตามที่โรงเรียนประกาศ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับต่อต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

20230222193431

ใบตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย

แจ้งการเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางทักษะกีฬา
กำหนดการรายงานตัว
๑. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๒. เริ่มทำการทดสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า”สละสิทธิ์”

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ส่งเอกสารไม่ครบสามารถส่งเอกสารเพิ่มเดิม
ใน 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โต๊ะรายงานตัว

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ.docx

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อ

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรยานวัดงาน) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรยานวัดงาน) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ-2

เอกสารประกวดราคาซื้อ-2

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะ

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักพยุห์โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

แบบ-บก.-01

ปร.-6-ปร.-5-ปร.-4

ร่างขอบเขตของาน

แบบ-BOQ.slsx_.zip

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ-1

เอกสารประกวดราคาซื้อ-1

แบบ-บก.-06

ร่างขอบเขตของงานพัสดุและคุณลักษณะเฉพาะ

sskss