เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-2

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่) จำนวน 1 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อ

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคาซื้อ

เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ที่ ) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ-ร่าง

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ-1

เอกสารประกวดราคา-ร่าง

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ-1

ร่างขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารประกวดราคา

เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ภาคผนวก-1-1

ภาคผนวก-2-1

ภาคผนวก-3-1

ร่างขอบเขตของงาน-TOR-1

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร

PDF Embedder requires a url attribute

เรื่อง ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ-ร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร-ร่าง

ร่างขอบเขตของงาน-TOR

ภาคผนวก-1

ภาคผนวก-2

ภาคผนวก-3

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และข้าราชการทุกท่าน ได้ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

sskss