มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นรูปแบบผสมผสาน (On-Air , On-demand , Online) ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

ปลี่ยนตารางกำหนดนัดหมายการเข้าโรงเรียน และแนวทางปฎิบัติ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง/นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการ ดังเอกสารแนบนี้

sskss