ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

20230222193431

ใบตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ